Terms of use

Niniejszy Regulamin wyznacza warunki korzystania ze Serwisu pod adresem www.devire.pl i www.devire.eu

 

DEFINICJE:

 

Organizatorzy

 

Devire sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 94, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000256332, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 5252360806 i REGON 14041789800000, prowadzące w ramach Serwisu rekrutacje potencjalnych kandydatów do pracy dla swoich Klientów oraz w imieniu i na rzecz Pracodawcy.

Polityka Prywatności

 

Dokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych Użytkowników; Polityka Prywatności stanowi załącznik do Regulaminu i integralną jego część, dostępną pod tym adresem

 

Pracodawca

 

Devire sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 94, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000256332, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 5252360806 i REGON 14041789800000 oraz Devire GmbH z siedzibą we Frankfurcie nam Menem, Taunusanlage 1, 60329 zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy we Frankfurcie nad Menem pod numerem rejestracyjnym HR262682 i Devire s.r.o. z siedzibą w Pradze, Pod vilami 747/10 Nusle, 140 00, Praha 4 zarejestrowaną przez Sąd Miejski w Pradze pod numerem  C 292351 oraz ich Klienci – podmioty, który uzyskują dostęp do CV Użytkowników

 

Klienci

 

Podmioty gospodarcze, które zawarły umowę świadczenia usług rekrutacyjnych, outosurcingu lub pracy tymczasowej z Pracodawcą

 

Regulamin

 

Niniejszy regulamin Serwisu; Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany przed zawieraniem umów na stronie Serwisu, a także – na żądanie Użytkownika – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie przez niego, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego

 

Serwis

 

Serwis internetowy dostępny pod adresem www.devire.pl i www.devire.eu z wykorzystaniem którego Użytkownik może przesłać swoje CV

 

Umowa

 

Umowa zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Organizatorem o udział Użytkownika w rekrutacji, w szczególności przedstawienie CV Użytkownika Pracodawcy

 

Usługi

 

Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę w imieniu i na rzecz Organizatora oraz Pracodawcy; Usługą jest w szczególności interaktywny formularz

 

Usługodawca

 

Właściciel serwisu, świadczący usługi drogą elektroniczną, którym jest Devire sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

 

Użytkownik

 

Podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który w ramach swojej działalności zawodowej lub gospodarczej korzysta z Serwisu, w szczególności składa CV w celu udostępnienia go Pracodawcy

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Serwisu, w szczególności warunki korzystania z usług drogą elektroniczną, składania reklamacji, a także inne uprawnienia i obowiązki Użytkownika. Osoba chcąca skorzystać z usług Serwisu musi zapoznać się wcześniej z niniejszym Regulaminem i przed rozpoczęciem korzystania z Usług musi zaakceptować Regulamin.

1.2. W celu korzystania ze Serwisu po stronie Użytkownika muszą zostać spełnione następujące minimalne wymagania techniczne: urządzenie z dostępem do sieci Internet, zainstalowana i zaktualizowana wersja przeglądarki internetowej: Internet Explorer (w wersji 9 i wyższych), Chrome (w wersji 30 i wyższych), FireFox (w wersji 34 i wyższych), Opera (w wersji 12 oraz w wersjach 30 i wyższych), Safari (w wersji 4 i wyższych); z włączoną obsługą JavaScript i Cookies, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail). Rekomendowana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768 pikseli.

1.3. Serwis dedykowany jest Użytkownikom, którzy chcą rozwijać się zawodowo lub rozwijać swoją działalność gospodarczą. Osoba korzystając z Serwisu oświadcza, iż korzysta z niego w celach zawodowych lub gospodarczych.

1.4. Kontakt i sposób porozumiewania się z między Usługodawcą a Użytkownikiem może odbywać się: mailowo: biuro@devire.pl

 

2. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKRONICZNĄ

2.1. W ramach Serwisu na rzecz Użytkowników są świadczone następujące Usługi:

2.1.1. udostępnienie, utrzymanie i rozwój infrastruktury Serwisu,

2.1.2. udostępnianie funkcji zamieszczania CV w Serwisie,

2.1.3. umożliwienie Użytkownikom aplikowanie na wybrane oferty pracy Pracodawcy poprzez kontakt za pośrednictwem Organizatora,

2.1.4. interaktywne formularze dostępne na stronach Serwisu, w szczególności formularz kontaktowy.

2.2 Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną zawierane są w chwili wyrażenia przez Użytkownika woli korzystania z danej Usługi. Każda z umów o świadczenie Usług może zostać wypowiedziana przez Użytkownika w każdej chwili bez podania przyczyny. Użytkownik może też zrezygnować z innych Usług poprzez powstrzymanie się przez niego od korzystania z tych Usług. Umowy o świadczenie usług świadczonych drogą elektroniczną, polegające na korzystaniu z funkcjonalności formularzy, zawierane są na czas oznaczony i ulegają rozwiązaniu z chwilą wysłania treści formularza do Usługodawcy lub Serwisu albo zaprzestania ich używania.

 

3. PRZESŁANIE CV

3.1. Użytkownicy przesyłają swoje CV w formie załącznika w formacie pdf, doc lub jpg poprzez interaktywny formularz. Skuteczne dodanie CV powoduje, iż do użytkownika zostanie wysłany automatyczny mail potwierdzający fakt złożenia aplikacji

3.2. Z chwilą przesłania CV, zawierana jest Umowa na czas określony trwania procesu rekrutacyjnego.

3.3. CV dodane przez Użytkownika w ramach Serwisu zostaje wprowadzone do bazy CV prowadzonej przez Organizatora.

3.4. Usługodawca udostępnia przekazane CV do Pracodawcy, który po zapoznaniu się z nim może wyrazić zamiar bezpośredniego spotkania z Użytkownikiem, jako potencjalnym pracownikiem.

3.5. Informacja w zakresie zaproszenia na spotkanie rekrutacyjne jest przekazywana na wskazany przez Użytkownika w formularzu kontaktowym adres e-mail i/ lub numer telefonu.

3.6. CV Użytkowników, którzy nie przeszli procesu rekrutacji zostaną usunięte po 24 miesiącach od daty dodania CV przez Użytkownika, o ile ich przetwarzanie nie będzie konieczne w oparciu o inną podstawę prawną, w szczególności w przypadku zgody Użytkownika na wykorzystanie jego CV na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Pracodawcę. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres dziewięciu lat od momentu złożenia aplikacji.

 

4. TREŚCI

4.1. Użytkownik nie może umieszczać w Serwisie treści, w tym treści CV, które:

4.1.1. wprowadzają w błąd co do osoby Użytkownika lub stanowią fikcyjny profil Użytkownika,

4.1.2. naruszają prawa lub dobra osobiste podmiotów trzecich,

4.1.3. zawierają groźby, nawołują do agresji czy zawierają elementy bezpodstawnej przemocy,

4.1.4. stanowią materiały, które mogą być wykorzystane do celów niezgodnych z prawem, wprowadzających w błąd, złośliwych lub dyskryminacyjnych,

4.1.5. są nieodpowiednie dla osób poniżej 18 roku życia,

4.1.6. są w sposób oczywiście sprzeczny z zasadami współżycia społecznego czy powszechnymi normami obyczajowymi i społecznymi lub zasadami “netykiety”,

4.1.7. zawierają wulgaryzmy i zwroty mogące w jakikolwiek sposób naruszyć czyjąś godność,

4.1.8. promują strony internetowe, które nie należą do żadnego z Usługodawców.

4.2. Usługodawca nie sprawuje bieżącej kontroli nad treściami umieszczanymi przez Użytkowników na Platformie. W szczególności Usługodawca nie monitoruje informacji zawieranych w CV.

 

5. REKLAMACJE

5.1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji na funkcjonowanie Serwisu. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej dane umożliwiające identyfikację Użytkownika (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, opcjonalnie numer telefoniczny) ze wskazaniem uzasadnionych zastrzeżeń i uwag do Serwisu czy Usług. Reklamację należy wysyłać na adres e-mail biuro@devire.pl lub adres siedziby Usługodawcy wskazany na wstępie.

5.2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania. Użytkownik otrzyma odpowiedź na adres, z którego została wysłana reklamacja albo na adres, który podał on w zgłoszeniu reklamacyjnym.

 

6. ZMIANA REGULAMINU

6.1. Usługodawca może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych (np. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących działalności Usługodawcy lub formy działalności Usługodawcy) lub technicznych (np. modernizacja infrastruktury Serwisu).

6.2. Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w wiadomości e-mail, wysłanej na 7 (siedem) dni przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu. Jeżeli w tym czasie Użytkownik nie zrezygnuje z Usług, uważa się, że zaakceptował on zmianę bez zastrzeżeń.

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z Regulaminu będzie prawo polskie. Wszelkie spory związane z Regulaminem podlegają polskim sądom powszechnym. Strony dołożą wszelkich starań, aby jakiekolwiek spory wynikające z Regulaminu lub z nią związane, były rozwiązywane polubownie. W razie niemożności polubownego rozwiązania sporu w terminie jednego miesiąca, spór taki zostanie poddany pod ostateczne rozstrzygnięcie Sądu powszechnego właściwego dla siedziby Pracodawcy.

7.2. Pracodawca, Organizator i Usługodawca nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikłe z winy nieumyślnej oraz nie odpowiadają za utracone korzyści.

7.3. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne, dostępne w ramach Serwisu stanowią przedmiot praw wyłącznych, w szczególności stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i praw własności przemysłowej. Wykorzystywanie materiałów udostępnianych w Serwisie w jakiejkolwiek formie wymaga każdorazowo zgody Usługodawcy.

7.4. Polityka Prywatności znajdująca się tutaj, stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

7.5. Data wejście Regulaminu w życie: 22.05.2018